კერძო სკოლა „ ღონე ქვეყნისა“ , რომელიც დაფუძნებულია „პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების ქუთაისის ზონალური ინსტიტუტის“ ბაზაზე, ავტორიზებულია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 

სკოლის მისიაა 

 • ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მისაღწევად საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა. 
 • პიროვნების განვითარებაზე ორიენტირებული თანამედროვე საგანმანათლებლო კონცეფციის გამოყენება, რომელიც უპირატესია მყარი, დინამიური და ფუნქციური ცოდნის კონსტრუირებისათვის, შესაბამისად, ისეთი მოქალაქის აღზრდისათვის, რომელიც თანამედროვე სამყაროს გამოწვევებსა და მოთხოვნებს უპასუხებს. 
 • მოსწავლეზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო პროცესის განხორციელება. 
 • მოსწავლისათვის მოწოდებული ინფორმაციის მყარ, დინამიურ და ფუნქციურ ცოდნად გარდაქმნა. 
 • საკუთარი შესაძლებლობების გამოსავლენად და სწავლისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამოსამუშავებლად მოსწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; შემდგომ საფეხურზე სწავლის წარმატებით გასაგრძელებლად საბაზო საფუძვლების ჩამოყალიბება. 
 • მოსწავლეს სწავლისადმი პოზიტიური დამოკიდებულებისა და სამყაროს შემეცნების მიმართ ინტერესის ჩამოყალიბება. 
 • ურთიერთპატივისცემისა და თანასწორობის პრინციპების დაცვა. 
 • · სკოლის საზოგადოების წევრებისათვის შემოქმედებითი და თანამშრომლობითი გარემოს შექმნა. 
 • · სპორტულ, სახელოვნებო, საკლუბო აქტივობებისა და სასკოლო პროექტების ორგანიზება, რომლებშიც სხვადასხვა კლასის მოსწავლეები, მასწავლებლები და მშობლებიც იქნებიან ჩართულნი. 
 • ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო და/ან ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალიწინებელი საგანმანათლებლო და აღმზრდელობითი მომსახურეობის გაწევა. 
 • მყარი და დინამიური ცოდნის მისაღებად გაღრმავებული სწავლება, რაც სასწავლო მასალის ეტაპობრივად და მრავალმხრივად მიწოდებას, ახალი საკითხების, ცნებების საფუძვლიანად და განსხვავებულ კონტექსტებში განხილვას, საგანთაშორისი კავშირების გამოვლენასა და საერთო ასპექტების დამუშავებას გულისხმობს. 
 • განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების მისაცემად მრავალფეროვანი სასწავლო პროცესის: მრავალგვარი მეთოდის, სტრატეგიის, პრობლემათა გადაჭრის გზებისა თუ აქტივობათა ტიპების გამოყენება. 
 • მოსწავლეში საკუთარი მოვალეობების გააზრებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის უნარ ჩვევების განვითარება. 
 • მოსწავლის აქტიურობის ხელშეწყობა.